Taksäkerhet

Säkerheten är en del av fastigheten som tyvärr alltför ofta förbises både i fastighetsförvaltningen och underhållsplaneringen. Om taksäkerheten inte är i gott skick när den väl behövs kan detta vålla stora bekymmer. Fastighetsägarens ansvar är nämligen långtgående när det gäller säkerheten både för dem som vistas på taket och dem som befinner sig under det.

Bristfällig taksäkerhet kan också medföra problem om en entreprenör behöver beträda taket, i samband med exempelvis röjning av is och snö , sotning eller om någon underhållsåtgärd behöver genomföras. Att fastighetens taksäkerhetsutrustning är i godkänt skick är en förutsättning för att entreprenörer ska åta sig uppdrag på tak.

Inför varje vinter bör alla fastighetsägare som inte redan har säkerställt att taksäkerheten är i gott skick göra det snarast.Taksäkerhet är till för säkert arbete på taket

Den som behöver komma upp på taket ska kunna göra det på ett säkert sätt. Beroende på byggnadens och takets utformning krävs det takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor eller säkra fasadstegar. Hur tillträdet ska utformas för att vara godkänt ur säkerhetssynpunkt beror på flera faktorer, bland annat byggnadens höjd och takets lutning.

Taksäkerheten skyddar den som arbetar på taket från fallolyckor

Ett tak på en hög byggnad är en farlig arbetsplats. Därför är det mycket viktigt att den som arbetar på taket kan göra det på ett säkert sätt. Taksäkerhet som ska skydda mot fall kan vara räcken eller fästanordningar där fallskyddslinor kan förankras. Vilka typer av taksäkerhetsanordningar som ska användas och hur de ska placeras beror även i detta fall mycket på takets utformning.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök.

Kontakta oss